Sprawy spadkowe

heading icon

Adwokat w sprawach spadkowych

W chwili śmierci bliskiej osoby wiele trudności krewnym sprawiają formalności oraz uregulowanie spraw majątkowych. Kodeks cywilny wskazuje kolejność dziedziczenia w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił ostatniej woli. W przypadku, gdy znaleziono testament, z pozoru sprawa wydaje się być prostsza, bo z dokumentu wynika kto dziedziczy spadek. Często jednak powstają wtedy roszczenia innych członków rodziny o zachowek.

Nabycie i odrzucenie spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem lub przed notariuszem. W przypadku pisemnego oświadczenia podpis musi być poświadczony urzędowo. Oświadczenia nie można też go odwołać. Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu kiedy dowiedział się o swoim powołaniu do spadku.

Pomoc prawna adwokata w tym zakresie obejmuje:
 • analiza sytuacji prawnej
 • ustalenie składu spadku
 • przygotowanie wniosku do sądu
 • wsparcie w mediacji i negocjacjach

Dział spadku

W przypadku gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do zasad podziału majątku spadkowego, to konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Najczęściej pomiędzy spadkobiercami dochodzi do konfliktów przy ustalaniu wartości składników spadku oraz konieczności ponoszenia spłat i dopłat. Sądowy podział spadku będzie konieczny przy braku zdolności jednego ze spadkobierców do czynności prawnych (jednym ze spadkobierców jest dziecko lub osoba niepoczytalna).

Pomoc prawna adwokata obejmuje:
 • ustalenie składu majątku
 • rozliczenie nakładów, kosztów i długu
 • wyliczenie dopłat dla były małżonków
 • doradztwo przy notarialnym podziale majątku

Kancelaria spadkowa w Bydgoszczy

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe należą do szczególnie skomplikowanych. Dość często pomiędzy spadkobiercami dochodzi do konfliktów na tle majątkowym, co dodatkowo utrudnia i wydłuża postępowanie. Adwokat Rafał Przybyszewski doradza i reprezentuje klientów przed sądem w rozmaitych sprawach prawa spadkowego. Rolą adwokata w sprawie spadkowej jest znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, dopilnowanie formalności spadkowych, ale przede wszystkim wsparcie zwaśnionych stron procesu.

Sprawy o zachowek

Pieniądze wypłacane do rąk jednego z rodziców na zaspokojenie potrzeb dziecka są potocznie nazywane alimentami. Jednak obowiązek alimentacyjny nie obciąża jedynie rozwiedzionych rodziców. Prawo do alimentów – w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przysługuje również najbliższym członkom rodziny, gdy znajdą się w niedostatku, to jest rodzicom, dziadkom, wnukom czy rodzeństwu.

W każdej sprawie należy indywidualnie oszacować wartość usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, na której ciąży obowiązek ich płacenia. Adwokat Rafał Przybyszewski oferuje pełną pomoc w sprawach o przyznanie świadczeń alimentacyjnych, zainicjuje postępowanie o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów. Dzięki wsparciu doświadczonego adwokata klient może liczyć na pomoc w negocjacjach, zabezpieczeniu wypłaty alimentów i ich egzekucji.

Pomoc prawna adwokata obejmuje:
 • prowadzenie spraw o alimenty na dziecko
 • określenie wysokości obowiązku alimentacyjnego
 • zabezpieczenie potrzeb na czas trwania procesu
 • dochodzenie alimentów dla byłego małżonka
 • dochodzenie alimentów dla rodziców, dziadków

Kancelaria Prawa Spadkowego w Bydgoszczy

Szczególnie dotkliwe i emocjonalne są sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Rozstrzygnięcia w tym zakresie mogą być elementem sprawy o rozwód, separację czy unieważnienie małżeństwa. Są również inicjowane odrębnie . W swojej praktyce zawodowej adwokat Rafał Przybyszewski zajmował się sprawami dotyczącymi ograniczenia i pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej. Ma również doświadczenie w sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi, które dotyczą w szczególności terminów, miejsc spotkań i częstotliwości kontaktów. Doradzi co do możliwości wprowadzenia opieki naprzemiennej. Adwokat pomoże również w przygotowaniu porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, którego opracowanie jest ugodowym sposobem rozstrzygnięcia sporu.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Opracowanie wniosku o kontakty z dzieckiem

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas procesu

Pomoc w przygotowaniu porozumienia rodzicielskiego

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

heading icon

Prawo od A do Z

Ostatnie wpisy dotyczące prawa rodzinnego.