Sprawy karne

heading icon

Słowem wstępu o postępowaniu karnym

Pomoc adwokata jest niezbędna już od pierwszych czynności postępowania karnego, w trakcie przesłuchania podejrzanego, zatrzymania i decydowania o zastosowaniu środków zapobiegawczych (m. in. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, zakaz zbliżania się). Dzięki profesjonalnemu wsparciu, adwokat zaplanuje najskuteczniejszą linię obrony, powoła nowe dowody na korzyść oskarżonego i dopilnuje, aby w procesie sądowym nie pominięto żadnego z nich.

Warunkowe umorzenie postępowania, nadzwyczajne złagodzenie kary, dobrowolne poddanie karze czy zawieszenie wykonania kary – prawo karne przewiduje wiele instytucji, które mogą mieć wpływ na kształt wyroku i wymiar kary. Bez znajomości przepisów niezwykle trudno jest bronić swojej niewinności i dochodzić praw. Pomoc adwokata w sprawie karnej polega również na uczestniczeniu w przesłuchaniach świadków, składaniu zastrzeżeń do opinii biegłych i formułowaniu środków odwoławczych, w przypadku niekorzystnych orzeczeń sądu.

Obrona oskarżonych

Najważniejszym zadaniem adwokata jest przygotowanie prawidłowej linii obrony, opartej na wnikliwie przeanalizowanym materiale dowodowym i rzeczowych argumentach. Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w obronie klientów oskarżonych o popełnienie pospolitych przestępstw, takich jak jazda pod wpływem alkoholu, posiadanie środków odurzających, groźby karalne, oszustwa, kradzieże, przestępstwa gospodarcze, rozboje i pobicia, niealimentacja, zniesławienia czy pomówienia.

Usługi w zakresie obrony oskarżonych
 • pomoc zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
 • obrona oskarżonych przed sądem
 • opracowanie strategii obrony
 • sporządzanie środków zaskarżenia – apelacji i zażaleń

Reprezentacja

pokrzywdzonych

Pokrzywdzony ma prawo czynnego udziału w toczącym się postępowaniu i współdecydowania o jego przebiegu. W ofercie kancelarii jest reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego, takich jak zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej czy uszkodzenie ciała poniżej 7 dni. Adwokat Rafał Przybyszewski jasno i konkretnie wyjaśni wszystkie zawiłości sprawy oraz wątpliwości związane z procedurą postępowania przygotowawczego i sądowego.

Usługi w zakresie reprezentacji pokrzywdzonych
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • uczestniczenie w przesłuchaniach pokrzywdzonych i świadków
 • wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • reprezentacja pokrzywdzonych w procesie karnym

Nie wiesz co zrobić?

Potrzebujesz porady prawnej lub WSPARCIA prawnika?

Sprawy karne skarbowe

Adwokat Rafał Przybyszewski broni klientów w postpowaniu przed organami skarbowymi oraz przed sądem w sprawach karnych skarbowych. W szczególności wspiera przedsiębiorców, członków zarządu, prokurentów i księgowych oskarżonych o popełnienie przestępstw gospodarczych lub skarbowych. Sprawy te dotyczą najczęściej działania na szkodę spółki, oszustw podatkowych, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych czy wyłudzeń podatku od towarów i usług. Pomoc prawna w tej dziedzinie wymaga nie tylko doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju, skomplikowanych spraw, ale również znajomości zagadnień prawa podatkowego. Podjęcie obrony jest możliwe już na wstępnym etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe, Policję Skarbową czy prokuraturę.

Usługi w zakresie spraw karnych skarbowych
 • nierzetelne faktury VAT
 • wyłudzenia podatku VAT
 • uchylanie się od obowiązku podatkowego
 • zaniedbania informacji podatkowej
 • działanie na szkodę spółki
 • oszustwa podatkowe

Postępowanie wykonawcze

Po ogłoszeniu prawomocnego wyroku istnieją możliwości złagodzenia orzeczonej sankcji karnej:

 • wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego;
 • wniosek o odroczenie wykonania kary;
 • wniosek o przerwę w karze lub wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie.

Pomoc adwokata Rafała Przybyszewskiego polega na skutecznym opracowaniu wniosków do sądu. Niezwykle istotnym jest również właściwe umotywowanie złożonych wniosków i ich udowodnienie. W ofercie kancelarii jest pomoc prawna na etapie wykonania kary orzeczonej przez sąd karny.

Usługi w zakresie spadków i darowizn
 • odroczenie wykonania kary,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • system dozoru elektronicznego
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary
 • rozłożenie grzywny na raty
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
heading icon

Prawo od A do Z

Ostatnie wpisy na bloku na temat spraw karnych.