Sprawy karne. Szanse na wygraną

Zarzuty prokuratora, akt oskarżenia i proces. Jakie są szanse na korzystny wyrok w sprawie karnej? Jak bronić się w procesie karnym? Skoro nie uniknę uniewinnienia, czy mam szanse na łagodny wymiar kary?

Obrona w procesie karnym

Najpierw postępowanie przygotowawcze, zbieranie dowodów przez policję i prokuraturę, później proces karny przed sądem. Gdy prokurator wysyła akt oskarżenia do sądu karnego, wielu oskarżonych obawia się nieuniknionej kary. Już samo zagrożenie karne, które wynika z przepisów kodeksu karnego przyprawia o zawrót głowy. Postępowanie karne może jednak zakończyć się korzystniej, niż początkowo przewidywano.

Obrona w procesie karnym zależy od konkretnych okoliczności popełnionego przestępstwa, warunków sprawcy, stopnia zawinienia. W każdej sprawie warto jak najszybciej skonsultować linię obrony z doświadczonym adwokatem w sprawach karnych. Znajomość przepisów procedury karnej pomoże w znalezieniu korzystnego rozwiązania i sprawiedliwego wyroku.

Szansa na uniewinnienie

Umorzenie postępowania i brak kary

Dziesiątki przesłuchań, prokuratorski akt oskarżenia, długi proces i… uniewinnienie. Na każdym etapie postępowania jest szansa, że zakończy się ono najkorzystniej dla oskarżonego, czyli uwolnieniem go od karnych zarzutów. Sąd karny uniewinnia oskarżonego w dwóch przypadkach.

  1. Jeśli okaże się, że w wyniku postępowania nie znaleziono dowodów potwierdzających,  aby popełniono czyn zabroniony albo brakowało danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia sąd umarza postępowanie karne.
  2. Gdy okaże się, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa sad również umarza postępowanie karne.

Znamiona czynu zabronionego to elementy, które opisują konstrukcję danego przestępstwa, wskazują, jakie dokładnie zachowania sprawcy oraz jakie okoliczności zdarzenia powodują, iż można mówić o popełnieniu przestępstwa.

Bydgoszcz prawo karne adwokat

Warunkowe umorzenie postępowania

Uznanie winnym, ale bez kary

Sąd może zrezygnować z prowadzenia procesu, odstąpić od skazania i ukarania sprawcy, nawet jeśli uzna, że jest on winnym przestępstwa. To wyjątkowe rozwiązanie stosowane jest wówczas, gdy sąd dojdzie do przekonania, że sprawca nie musi być ukarany, ale zostanie poddany próbie na  określony czas. Tym razem wystarczającą dolegliwością dla sprawcy będzie zastosowanie  określonych obowiązków. Sąd umorzy postępowanie, ale tylko pod warunkiem, że sprawca nie popełni kolejnego przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania stanowi korzystne rozwiązanie dla sprawców. Może zostać zastosowane jedynie wtedy, gdy oskarżony nie był wcześniej karany. Okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości, a wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne.

Dowiedz się więcej kiedy istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania.

Więcej o warunkowym umorzeniu:

Warunkowe zawieszenie kary

Popularnie zwane zawiasy są środkiem, który jest najbardziej oczekiwane przez oskarżonych, którym grozi odsiadka w więzieniu. Sąd wymierza sprawcy karę, jednak warunkowo rezygnuje z jej wykonania. Adwokaci broniący klientów w sprawach karnych walczą, aby przekonać sąd, że wykonanie kary nie jest celowe, a cele kary można osiągnąć stawiając pewne warunki co do zachowania skazanego.

W tym przypadku często ważną rolę odgrywają warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia. Warunkowo zawiesić można jednak wyłącznie karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku. Sprawca powinien przekonać sąd, że zawieszenie jest dla niego wystarczającą dolegliwością, a zagrożenie odwieszenia kary zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

Sprawdź, kiedy sąd orzeka „zawiasy”, a więc warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Szansa na łagodną karę

Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd może złagodzić karę, a więc orzec karę poniżej tej, która została wskazana w kodeksie karnym. Instytucja ta polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Taka sytuacja ma miejsce na przykład gdy sprawca działał w błędzie, przekroczył obronę konieczną, był młodociany lub gdy wystąpił szczególnie uzasadniony wypadek. 

Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, gdy dojdzie do przekonania, że nawet najniższa kodeksowa kara będzie w okolicznościach sprawy zbyt surowa dla sprawcy. Istotne przy jej wymierzeniu jest naprawienie szkody, pojednanie ze sprawcą. 

Kara mieszana - co to takiego?

W przypadku występków sąd może zastosować karę mieszaną, a więc łączoną karę pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności. Gdy górna granica ustawowego zagrożenia nie przekracza 10 lat pozbawienia wolności sąd może orzec karę pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. Z kolei gdy górna granicz ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat, to sąd może orzec karę pozbawienia wolności od miesiąca do 6 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla kary pozbawienia wolności stosowanej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W założeniach taki rodzaj kary mieszanej ma spełniać funkcję terapii szokowej z uwagi na krótką izolację więzienną oraz oddziaływać na sprawcę przez karę ograniczenia wolności. 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285