Przestój ekonomiczny – wsparcie dla przedsiębiorców

Zatrzymanie produkcji, brak nowych zamówień i duży spadek obrotów. Skutki epidemii koronawirusa dla wielu przedsiębiorców są bardzo dotkliwe. Wielu pracodawców stanęło przed dylematem, jak pokryć koszty wynagrodzeń i składek pracowniczych. Nie obyło się bez zwolnień. Przepisy tarczy antykryzysowej przewidują jednak rozwiązania, które mają ochronić miejsca pracy.

Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek przychodów w wyniku wystąpienia skutków epidemii SARS-CoV-2, zamiast zwolnień, mogą skorzystać z dwóch instrumentów pomocowych. Rozwiązania przyjęto w ramach tarczy antykryzysowej 4.0.

Zobacz materiał TVP3 Bydgoszcz

Obcięcie etatów pracownikom

Co oznacza?

Pierwszym rozwiązaniem jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika, jednak maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do połowy etatu. Obcięcie etatu oznacza również obniżenie wynagrodzenia, jednak nie może ono być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed dokonanymi zmianami.

Przestój ekonomiczny

Co to jest?

W jakiej sytuacji będziesz zwolniony z obowiązku płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka? Obowiązek alimentacyjny odpada jedynie w przypadku, gdy Twój były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa. Oznacza to, że jedynie rozwód, w którym jeden z małżonków jest uznany za wyłącznie winnego skutkuje brakiem jakiegokolwiek zobowiązania do alimentacji drugiego małżonka. We wszystkich pozostałych przypadkach, a więc, gdy sąd zaniechał orzekania o winie lub orzekł o winie obu małżonków, w przypadku niedostatku była żona lub mąż będą mogli wystąpić o alimenty od byłego małżonka.

Przestój jest także okresem niewykonywania pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Jego wprowadzenie wymaga jednak uprzedniego zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca ma możliwość uzyskania dopłat do wynagrodzeń i należnych od nich składek z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przestój ekonomiczny a zwolnienie lekarskie

Konsekwencje

Pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie w przypadku, gdy wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe lub otrzymuje z ZUS zasiłek chorobowy. Pracownicy na zwolnieniu lekarskim nie zostają objęci przestojem ekonomicznym, gdyż nie mogą pozostawać w gotowości do pracy, bo są czasowo niezdolni do jej wykonywania. Mogą być ujęci we wniosku dopiero po zakończeniu okresu niezdolności do pracy. Gdy pracownik położy na biurku szefa zwolnienie lekarskie w trakcie okresu objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, to pracodawca musi zgłosić tę okoliczność do urzędu pracy.

Odwiedź także blog:

Pomoc dla przedsiębiorców w tarczy antykryzysowej

Opisane powyżej rozwiązania – obniżenie wynagrodzenia pracowników i wprowadzenie przestoju ekonomicznego – zostały uregulowane w przepisie art. 15g ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 3-miesięczne wynagrodzenie pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których honorarium w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli wynosiło około 15.600 zł brutto. W przypadku skorzystania z dofinansowania ciąży na pracodawcy obowiązek utrzymania stanowiska pracy, zatem nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Powyżej przedstawiono zwięźle najważniejsze zasady przyznania pomocy przedsiębiorcom, jednak warunków i obostrzeń określonych w przepisach jest więcej. Istotne jest, aby sytuację każdego pracodawcy analizować odrębnie, odnosząc się indywidualnie do branży jaką reprezentuje i ilości zatrudnianych pracowników. Chcesz wiedzieć więcej? Dowiedz się o możliwych rozwiązaniach pomocowych, przewidzianych dla pracodawców, którzy ucierpieli wskutek ogłoszonego stanu epidemii.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285