Czy kredyt złotowy może być darmowy?

Składamy pierwsze pozwy w imieniu kredytobiorców złotowych. W tym przypadku nie możemy dochodzić stwierdzenia nieważności, jednak w umowach w PLN znajdują się również inne wady prawne. Sukces w procesie może oznaczać, że kredyt złotówkowy będzie darmowy.

Sankcja kredytu darmowego

Co to takiego?

Sankcja kredyt jest obecna w polski porządku prawnym od 2001 roku. została formalnie ugruntowana na mocy ustawy z 2011 roku o kredycie konsumenckim. Dotyczy umów o kredyt konsumencki do wysokości 255 550 zł. Nie mogą być to umowy kredytów hipotecznych. 

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim bank przed zawarciem umowy ma obowiązek w umowie jasno precyzyjnie określić m.in rodzaj kredytu, termin sposobu wypłaty, kosztów, stóp procentowych itd. 

Odwiedź także blog:

Wadliwe umowy kredytów złotowych

Szansa na niższe raty i zwrot prowizji

Często choć zapisy wydają się na pozór prawidłowe w gruncie rzeczy są obarczone wadami prawnych-  błędem jest nieprawidłowe określenie rrso czy też pozaodsetkowych kosztów kredytu. 

Szacuje się, że nawet 70 % umów może być wadliwych. Dlaczego? Banki do kwoty kredytu doliczały opłaty dodatkowe- prowizje czy też ubezpieczenia, które następnie oprocentowywały. 

W maju 2024 roku TSUE (sprawa C-678/22) odpowie na kluczowe pytanie: czy możliwe jest  naliczanie przez kredytodawcę odsetek od kredytowanych kosztów kredytu.

Kredyt bez prowizji, odsetek i kosztów

Skutek uznania sankcji kredytu darmowego

Jeżeli TSUE odpowie na korzyść konsumentów ruszy lawina pozwów. Co będzie ich przedmiotem?

Wadliwe sporządzenie umowy prowadzi do tzw. sankcji kredytu darmowego- a więc sytuacji w której kredytobiorca po złożeniu oświadczenia ma prawo do tego aby spłacać wyłącznie kapitał. Kredyt jest darmowy- nie trzeba spłacać odsetek, prowizji ani żadnych innych kosztów. 

Co ważne, w Polsce zapadają już liczne orzeczenia przyznające rację kredytobiorcom złotowym z powodu głównej wady a więc naliczania odsetek od prowizji i ubezpieczeń.

Szansa dla kredytobiorców

Prześlij umowę kredytową do analizy

Jeżeli w umowie znajdziemy jakikolwiek błąd z poniższej listy mamy prawo do tego aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Warto zatem sprawdzić czy umowa zawiera:

  • imię i nazwisko kredytobiorcy, jego numer PESEL, adres zameldowania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz dane kredytodawcy
  • kwotę, rodzaj i cel kredytu, a także okres kredytowania
  • termin i sposób otrzymania pieniędzy przez kredytobiorcę,
  • harmonogram spłaty i zasady spłaty zobowiązania oraz informacje o jego kosztach
  • właściwe określenia kosztów kredytu
  • określenie dotyczące rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

Polska ustawa nie przewiduje innej sankcji za naruszenie obowiązków przez bank.

Przepisy TSUE w sprawie kredytu darmowego

Przybywa wyroków w sprawie sankcji kredytu darmowego

Polska ustawa jest wyrazem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylające dyrektywę Rady 87/102/EWG, która nakazuje aby państwa członkowskie unormowały sankcje dla banków za naruszenia. Ma być to sankcja skuteczny, proporcjonalne i odstraszająca. Polski ustawodawca mówi zatem jasno: jeżeli bank naruszy obowiązki nie otrzyma ani złotówki wynagrodzenia. Podobne rozwiązanie stosuje Francja. 

Ważne: nie wszystkie sądy podzielają ten argument. W dyskusji prawnej pojawia się cały czas pytanie o proporcjonalność sankcji banku za drobne naruszenia ustawy. Dlatego tak ważne C-472/23 Sąd Rejonowy dąży między innymi do uzyskania informacji czy pozostają w zgodzie z Dyrektywą/2008/48/WE Dyrektywy regulacje krajowe, które przewidują jedynie jedną sankcję za naruszenie obowiązku informacyjnego nałożonego na kredytodawcę, niezależnie od stopnia naruszenia obowiązku informacyjnego i jego wpływu na ewentualną decyzję konsumenta co do zawarcia umowy kredytu.

TSUE będzie musiało odpowiedzieć o oparciu o tzw. zasadę proporcjonalności, jaka skala naruszeń uprawnia do zastosowania sankcji.

Chcę walczyć! Od czego zacząć?

Analiza umowy i oświadczenie do banku

Chcąc rozważyć złożenie pozwu o zapłatę, kredytobiorca musi w pierwszej kolejności poddać umowę analizie. Gdy okaże się że umowa jest wadliwa warto wystąpić o historię spłaty kredytu. Następnie trzeba złożyć do banku oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. 

Po odmowie spełnienia świadczenia przez banku trzeba złożyć pozew o zapłatę do sądu w którym domagać będziemy się zwrotu wszystkich świadczeń. 

Po wyroku trzeba wystąpić o ustalenie nowego harmonogramu. 

Proces z bankiem jest zatem trudny, sprawy frankowe pokazują jednak, że z bankiem można wygrać a konsument nie jest na straconej pozycji.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285