Banki bez waloryzacji. Ważny wyrok TSUE

Bankom należy się zwrot kapitału w nominalnej kwocie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzeciwia się sądowej waloryzacji roszczeń banku. To przełomowy wyrok TSUE, który nie pozostawia wątpliwości frankowiczom - ich szanse w sądowym starciu z bankami są coraz więszke.

Po tym, jak TSUE wypowiedziało się negatywnie dla banków w sprawie dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, pojawiły się nowe roszczenia, budzące obawy frankowiczów. Przedstawiciele banków tłumaczyli, ze przysługuje im prawo żądania zwaloryzowanej kwoty kapitału w związku z wysoką inflacją. W ostatnich latach znacząco wzrosła wartość pieniądza, dlatego kwota wypłaconego kredytu w 2008 roku powinna być aktualnie powiększona o wskaźnik waloryzacji. 

TSUE po stronie frankowiczów

Ważny wyrok w sprawie waloryzacji

Trybunał potwierdził, że prawo Unii Europejskiej sprzeciwia się, aby zasądzać na rzecz banków roszczenia wynikające z sądowej waloryzacji wypłacanego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza. Wyrok w sprawie C-488/23 zapadł 12 stycznia 2024 roku. To duża ulga dla wszystkich osób, które prowadziły spór z bankiem lub które zastanawiały się nad wytoczeniem powództwa przeciwko swojemu bankowi.

Odwiedź także blog:

TSUE o waloryzacji kapitału

Frankowicze triumfują w Luxemburgu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 stycznia 2024 r. (sygnatura akt C-488/23) wskazał, że:

Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że: w kontekście uznania za nieważną w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję kredytową, a to ze względu na to, że umowa ta zawierała nieuczciwe warunki, bez których nie mogła dalej obowiązywać, przepisy te stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta, poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu tego kapitału rzeczonemu konsumentowi„.

 

 

Kolejny wyrok TSUE

Banki przegrywają z frankowiczami

Ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stanowi zaskoczenia dla pełnomocników kredytobiorców. TDSUE już w tamtym roku kilkukrotnie zajął stanowisko w zakresie tego, czy bankom przysługują jakiekolwiek roszczenia wykraczające poza zwrot kwoty udostępnionego kapitału. 

W postanowieniu z dnia 11 grudnia 2023 roku (sygnatura C-756/22) TSUE wskazał, że bank ma prawo żądać od kredytobiorców wyłącznie zwrotu kapitału oraz ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienie, gdyby kredytobiorca nie rozliczył się z udostępnionego mu kapitału. Orzeczenie to stanowi w zasadzie powtórzenie stanowiska, jakie zostało zawarte w wyroku z 15 czerwca 2023 roku w sprawie sygnaturze C-520/21.

Z obu wyżej wymienionych orzeczeń wynikało również, że bankom nie przysługują prawa do żądania innych świadczeń w tym na przykład: wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczeń. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie zajął stanowisko prokonsumenckie, stając na straży ochrony interesów konsumentów.

Ostatnie orzeczenie TSUE stanowi dosadne potwierdzenie stanowiska pełnomocników kredytobiorców oraz rozwianie wszelkich wątpliwości w zakresie tego, czy bankom przysługuje prawo do sądowej waloryzacji kapitału.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285