Jak odwołać się od kary sanepidu?

30.000 zł kary administracyjnej grozi każdemu, kto naruszył zakazy i nakazy wprowadzone w walce z epidemią koronawirusa. Sanepid korzysta z tych sankcji dość często, nie tylko w razie rażących naruszeń, ale również wtedy, gdy chce zmotywować zbuntowanych obywateli.

Tym razem na celowniku inspektorów pojawili się przedsiębiorcy, którzy zapowiedzieli odmrożenie swoich branż i akcję #otwieraMy.

Przedsiębiorcy mówią dość! Wiele branż jest nadal zamrożonych, przedsiębiorcy nie mogą zarabiać, tylko część z nich otrzymało marginalną pomoc, a ich zobowiązania wciąż rosną. W efekcie wielu z nich już zdecydowało o obcięciu etatów pracownikom lub nawet zwolnieniach. 

W ramach oddolnej akcji #otwieraMY restauratorzy i hotelarze zapowiedzieli, że pomimo obowiązujących ograniczeń, chcą otworzyć w najbliższych dniach swoje interesy i zapraszają klientów. Akcja ma skłonić rządzących do poluzowania restrykcji i zaproponowania realnej pomocy przedsiębiorcom. 

Tymczasem zapowiedziano wzmożone kontrole policjantów i inspektorów Sanepidu w lokalach, które pomimo zakazów będą czynne dla gości. Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne mogą w każdej chwili skontrolować restauratorów i za naruszenie zakazów nałożyć kary administracyjne. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące odwołań od decyzji Sanepidu. 

Jak odwołać się od decyzji sanepidu?

14 dni na złożenie odwołania

Od nałożonych decyzji warto odwołać się i złożyć wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną? 

Od dnia, w którym otrzymałeś decyzję o nałożonej karze administracyjnej biegnie 14-dniowy termin do złożenia odwołania do organu drugiej instancji. W przypadku decyzji Powiatowego Sanepidu organem tym będzie Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Odwołanie jednak wysyłamy do tego organu, który wydał decyzję, a więc na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Co najważniejsze. Odwołanie, które pisze osobiście uczestnik postępowania, nie musi zawierać formalnych wymagań ani być sporządzone na specjalnym formularzy. W zasadzie wystarczy dokładnie wskazać od jakiej decyzji składamy odwołanie i dlaczego nie zgadzamy się z nałożeniem kary. Na końcu nie zapomnijmy o złożeniu podpisu. 

Odwiedź także blog:

Co zarzucić w odwołaniu od decyzji?

Brak udziału strony w postępowaniu

Zasadniczym zarzutem odwołania w przypadku decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej winno być naruszenie art. 10 § 2 kpa, przez odmówienie stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. W decyzjach sanepid nie wskazuje szczegółowo jakie okoliczności są podstawą stwierdzenia, że w tego rodzaju sprawach zachodzi stan wyższej konieczności. Organy nie mogą powoływać się na hipotetyczne i potencjalne niebezpieczeństwo, ale powinny w uzasadnieniu wskazać rzeczowo, z odniesieniem do okoliczności szczegółowych sprawy, dlaczego uznał, że ograniczenie praw strony było konieczne ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. W większości spraw przesłanki wskazane przez organ nie występują, a przywołane są jedynie automatycznie, bez uzasadnienia.

Czy rzeczywiście wydanie decyzji nie cierpiało zwłoki?

Sanepid wykorzystuje nadzwyczajne przepisy, aby uniemożliwić stronie jakikolwiek udział i wpływ na postępowanie. W uzasadnieniu decyzji znajdują się wskazania na zastosowanie przepisu art. 10 § 2 i 3 kpa, z uwagi na fakt, że załatwienie sprawy nie cierpiało zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, w postępowaniu odstąpiono od wymogów związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu. W decyzji próżno szukać szczegółowego uzasadnienia konkretnych postanowień, sanepid ogranicza się wyłącznie do przywołania podstaw prawnych i ogólnego stwierdzenia na jakiej podstawie stwierdzono, że strona naruszyła przepisy rozporządzeń wydanych w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Na jakiej podstawie wydano decyzję?

Zakwestionowanie dowodów

Organy administracji naruszają również przepisy przez niewyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy i oparcie rozstrzygnięcia wyłącznie na jednym środku dowodowym. Ograniczenie praw strony powoduje, że strona nie ma faktycznej możliwości odniesienia się do ustaleń organu, nie może też złożyć wniosków dowodowych i bronić swoich racji w sprawie. 

W odwołaniu warto wskazać, że organy administracji są obowiązane wyczerpująco zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy oraz podjąć z urzędu lub na wniosek stron wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W przypadku decyzji sanepidu wydanych w czasie epidemii można wskazać, że organy naruszyły wskazane przepisy, ponieważ w zasadzie jedyną czynnością dowodową jest często` dopuszczenie dowodu z notatki służbowej policjanta. 

Oznacza to więc, że organy w istocie nie zrobiły nic, żeby wyjaśnić sprawę i ustalić prawdziwy przebieg wydarzeń.

Czy zbadano okoliczności sprawy?

Sprawdź, czy dokonano oceny warunków osobistych

Kolejnym uchybieniem, na które często można natrafić przy decyzjach wydanych w związku z koronawirusem jest pobieżne i ogólnikowe zbadanie sprawy. Przepis art. 189d  Kodeksu postępowania administracyjnego nakłada na organ obowiązek zbadanie wagi i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzeby ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony, czasu trwania naruszenia oraz warunków osobistych strony, na którą kara jest nakładana. 

Jeżeli w uzasadnieniu decyzji nie ma żadnych odniesień i oceny co do wagi naruszenia i konsekwencji dla życia i zdrowia ludzkiego, interesu społecznego lub strony, to zarzut ten będzie w pełni zasadny. Sanepid wydając w ostatnich tygodniach dziesiątki decyzji o nałożeniu kar administracyjnych pomija również analizę warunków osobistych strony i ocenę, czy wysokość nałożonej kary administracyjnej jest proporcjonalna do naruszenia i odpowiednia w danych okolicznościach.

Decyzja utrzymana w mocy

Co dalej? Czy mam prawo odwołania do Sądu Administracyjnego?

Po złożeniu odwołania należy rozpatrzyć trzy scenariusze. Po pierwsze organ odwoławczy, który rozpatruje naszą skargę może uznać, że nasze zarzuty nie są zasadne, a organ pierwszej instancji nie naruszył przepisów. Wówczas wydaje kolejną decyzję administracyjną, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. 

Kolejne dwa scenariusze są najbardziej korzystne dla strony. Organ może przyznać rację postawionym w odwołaniu zarzutom, co skutkuje uchyleniem decyzji w całości albo w części. W takim przypadku organ wyższego stopnia orzeka co do istoty sprawy na nowo albo umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. Trzeci scenariusz zakłada, że organ umarza postępowanie odwoławcze, uznając, że jest bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny. 

W przypadku, gdy decyzja organu wyższego stopnia nie odpowiada oczekiwaniom, storna ma prawo w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285