Złóż wniosek w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Tysiące polskich przedsiębiorców ledwo wiąże koniec z końcem. Wprowadzone obostrzenia w walce z COVID-19 zamroziły wiele firm i skutkowały finansową zapaścią. Odpowiedzią dla najbardziej dotkniętych branż jest druga tarcza, która przewiduje bezzwrotne subwencje.

Nawet 70 tys. złotych mają otrzymać mikroprzedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów. Od piątku 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie czy te z sektora edukacji mogą składać wnioski o subwencje. Pomoc dotyczy firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Przygotowana przez rząd i PFR w obliczu drugiej fali pandemii Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane.

Najprościej jest złożyć wniosek za pomocą bankowości elektronicznej.

Subwencje dla mikrofirm

zatrudniających od 1 do 9 osób

Spadek obrotów to minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%, 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%

Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Pomoc dla małych i średnich firm

zatrudniających od 10 do 249 pracowników

Spadek obrotów określono na minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. 

Subwencja może wynieść 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 roku.

 Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Nie dotyczy samozatrudnionych

jednoosobowe działalności gospodarcze

Tarcza PFR dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników, zatem samozatrudnieni nie mogą liczyć na pomoc w ramach tarczy finansowej. Jednoosobowe działalności gospodarcze mogą liczyć jedynie na pomoc ZUS, który wypłaca postojowe w kwocie 2 tys. zł.

Odwiedź także blog:

Jakie kody PKD objęto tarczą?

Te branże skorzystają z pomocy

Weryfikacja na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD.

Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie. Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Bezzwrotne subwencje dla przedsiębiorców

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę wszystkich warunków:

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku.
 • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 roku jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 roku. 
 • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 roku do 31 marca 2021 roku
 • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności  na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
 • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
 • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Jesteś przedsiębiorcą?


Dowiedz się, na jakie wsparcie możesz liczyć.

Napisz e-mail na adres: adwokat@rafalprzybyszewski.pl

Naruszyłeś wprowadzone obostrzenia?

Nie możesz skorzystać z tarczy

O udział w Programie może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku
o udzielenie subwencji finansowej nie naruszył w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i
art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi

Jak wyliczane jest zatrudnienie?

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r., – a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika.
Przy czym na potrzeby ustalenia statusu Mikofirma/MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.
Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285