Nieważność umów frankowych Getin Bank

Kancelaria Adwokacka w Bydgoszczy

Spłacach kredyt frankowy w Getin Bank? Zastanawiasz się, czy Twoja umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule umowne? Czy masz szansę na unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu? Sprawdź, czy w Twojej umowie znajdują się następujące klauzule abuzywne.

Getin Bank należy do banków, które do 2010 roku oferowały swoim klientom najczęściej kredyty frankowe. W chwili obecnej wartość portfela kredytów CHF Getin Banku wynosi niemal 9 mld zł. Istotne jest jednak, że ryzykowne kredyty w CHF stanowią aż 20% całego portfela kredytowego. Oznacza to więc, że fala pozów frankowiczów może bardzo dotkliwie odbić się na kondycji finansowej Getin Banku.

 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r. 

Umowa frankowa Getin Bank - 2005

Klauzule abuzywne w umowie Getin Bank

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych
polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie
kredytowej oraz „Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego” zwanym dalej
Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.”

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków
będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna
walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz
indeksowanych kursem walut obcych” – obowiązującego w dniu uruchomienia
środków.”

§ 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty
wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut
określonego.”

Odwiedź także blog:

Umowa frankowa Getin Bank - 2006

Postanowienia niedozwolone w umowach Getin Bank

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych
polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej
umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy
równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie
określona po wypłacie kredytu.”

§ 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków
będzie przeliczana do CHF według kursu kupna określonego w Tabeli Kursów –
obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

§ 6 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty
wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w
„Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych
kursem walut obcych do „CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

Umowa frankowa Getin Bank - 2007

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych
polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej
umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy
równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie
określona po wypłacie kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka
kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty.”

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych
kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę
Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili
sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o
godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”

§ 10 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty
wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w
„Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych
kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

§ 14 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności,
Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje
przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem
aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów.
Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne
odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie
indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia
przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu
lub jego pierwszej transzy.”

Umowa frankowa Getin Bank - 2008

Postanowienia niedozwolone - Getin Bank

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych
polskich), indeksowanego kursem CHF przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu
w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista
równowartość zostanie określona po wypłacie ostatniej transzy kredytu.
Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą
kursu waluty.”

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych
kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę
 Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili
sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o
godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”

§ 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie
przeliczna do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursówobowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

§ 10 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty
wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w
„Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem
walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

§ 14 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności,
Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje
przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem
aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów.
Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne
odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie
indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia
przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu
lub jego pierwszej transzy.”

Czym są klauzule abuzywne w umowach frankowych?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki stosowały wobec kredytobiorców frankowych. Frankowicze bardzo często w ten sposób płacili wyższe raty niż powinni, a saldo zadłużenia zamiast maleć rosło.

Klauzule abuzywne dotyczą zazwyczaj zastosowania kursu kupna waluty przy wypłacie kredytu oraz kursu sprzedaży podczas spłaty kredytu. W ten sposób bank uzyskiwał dodatkowe wynagrodzenie oprócz oprocentowania czy prowizji.

Stosowanie klauzul przez banki uznane zostało przez sądy nieuczciwe i prowadzące do nieważności umów kredytów frankowych.

Wiadomości frankowe

Unieważnienie umowy czy odfrankowienie kredytu?

Unieważnienie umowy frankowej

Powoduje, że umowa przestaje istnieć, co więcej uznawane, jak gdyby umowa taka nigdy nie istniała. Unieważnienie powoduje, że strony, a więc frankowicz i bank, zobowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń. Bank oddaje wówczas kredytobiorcy wszystko to, co w związku z umową pobrał (prowizja, odsetki, wysokość każdej rat, opłaty). Frankowicze w przypadku sukcesu w sądzie muszą zwrócić otrzymany kapitał.

Odfrankowienie umowy kredytowej

W wyniku usunięcia z umowy niedozwolonych klauzul umowa nadal obowiązuje, jednak kredyt staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR. Bank zobowiązany jest wówczas do zwrotu nadpłaty, która powstała wskutek stosowania klauzul abuzywnych. Musi również obniżyć kolejne raty kredytu.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Czy masz jakieś pytania? Nurtują Cię wątpliwości? Czy chcesz zapytać o możliwe rozwiązania w Twojej sprawie?

Adwokat Rafał Przybyszewski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Na co dzień doradza klientom w skomplikowanych zagadnieniach cywilnych, spadkowych, rodzinnych i karnych. Pomaga też przedsiębiorcom rozwiązywać ich bieżące problemy.

Rafał Przybyszewski

Adwokat

+48 668 003 285